Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Om oturen är framme

Försäkringar

Itex Rental förmedlar en hyrförsäkring som vi erbjuder alla våra hyrkunder för att Du inte skall få problem vid eventuell skadehändelse.

Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, inbrott och vattenskador eller andra skadehändelser som Du inte har räknat med.

Försäkringen täcker ej klotter och graffiti, se samtliga undantag i nedan pdf

Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras samt att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt. Exempel på rimliga säkerhetsåtgärder är att egendom ska låsas in i lokal eller inhägnad eller låsas fast så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas.

Polisanmälan skall alltid begäras. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande.

Premie och självrisk

När Du hyr maskiner och utrustning hos oss tecknar du vår hyresförsäkring till 6 % av bruttopriset.

Försäkringen täcker skada upp till 5.000.000 kronor av värdet för hyresobjektet.

– Vid maskinskada är självrisken 0,5 prisbasbelopp.
– Om skadevärdet är mindre än 100.000 kronor är självrisken 0,1 basbelopp.
– Om skadevärdet är mer än 100.000 kronor är självrisken 0,2 basbelopp.
– Egendomsskada orsakad av konsument är självrisken 4 000 kronor.

Prisbasbelopp 2022: 48.300 kronor.

Vid stöd eller skada gäller följande

Kontakta oss omgående, så fyller Vi i en skadeanmälan tillsammans.

Du behöver skadeanmälan som underlag vid polisanmälan.

Har Du redan gjort polisanmälan så behöver du ev komplettera den med data från skadeanmälan.

Vi behöver en kopia av polisanmälan, skicka även kvittot Du får vid polisanmälan

Observera att hyra debiteras tills polisanmälan inlämnats. Adressen hittar du på hyreskontraktet.

forsakring@itex.se, hit skickar Du alla dokument eller lämnar kontaktuppgifter för gemensam ifyllning av skadeanmälan

Säkerhetsföreskrifter för uthyrd egendom under hyresperioden

Nedan följer säkerhetsföreskrifter som hyrestagaren är skyldig att förhålla sig till under hyresperioden. Om säkerhetsföreskrifterna nedan inte följts kan avdrag göras från ersättningen med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter och belastas hyrestagaren.

Vid transport

Då fordonet lämnas skall nyckel alltid tas bort ur fordonet, under kortare uppehåll t ex vid lastning och lossning skall fordonet hållas under uppsikt, vid övrig parkering skall fordonet vara låst samt täckt med överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt material.

Vid lastning, omlastning eller lossning

Egendomen ska tas om hand och övervakas med normal aktsamhet. Detta innebär bl.a. att den försäkrade ska vara uppmärksam på stöldrisken och ha den tillsyn över egendomen som förhållandena kräver för att stöld ska förhindras.

När fordonet lämnas

När fordonet lämnas vid annan tidpunkt än i samband med lastning, omlastning eller lossning ska förarhytt och låsbara utrymmen vara låsta
• öppningsbara fönster stängda
• startnyckeln inte finnas kvar i fordonet
• släpfordon, både när det är kopplat till dragfordon och parkerats fristående, vara låst med godkänt kulhandskelås.

På arbetsområde

Den försäkrade är skyldig att vidta säkerhetsåtgärder som är rimliga med hänsyn till
egendomens värde, stöldbegärlighet och förhållandena i övrigt. Egendomen ska därför om den inte hålls under uppsikt,
• förvaras i låst lokal eller container
• öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat

Om egendomens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i låst lokal eller container ska egendomen
• förvaras omgärdad av stängsel, t.ex. byggstaket med en höjd om minst 2 meter och låst grind, eller
• låsas fast t ex med godkänd kätting i klass 3 och godkänt hänglås i hänglåsklass 3.

Ladda ner PDF
Säkerhetsföreskrifter för uthyrd egendom under hyresperioden