Produktlista

Art.nr {{ item.artno }}
{{ item.price_per_day_formatted }} dag/dygn. Exkl. moms.
- {{ item.count }} + X

Antal artiklar: {{ itemsCount }}
Grundhyra & försäkring: {{ rentalPrice }} kr
Hyra per byggdag/dygn: {{ totalPrice }} kr

Radera hela listan

Användaravtal utbildning

Digital utbildningar

Itex är en godkänd återförsäljare av utbildningar i det digitala utbildningsverktyget Perfect System som utvecklats och driftas av Externa Competence AB. För att tillhandahålla dessa utbildningstjänster krävs det att Externa Competence AB behandlar en del av dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om hur uppgifterna behandlas och vilka krav som ställs på dig som kund vid beställning.

Nedan kan du läsa om hur uppgifterna behandlas och vilka krav som ställs på dig som kund vid beställning.

Användaravtal

Inledning
Externa Competence AB erbjuder verktyg som säkrar upp, utvecklar och förenklar hanteringen av företagets kompetenser och arbetsmiljöarbete.

Våra produkter tillhandahålls via Webben men kan även vid förfrågan utföra utbildningar och konsultationer ute hos kund.

Konkurrerande verksamhet
Person som tidigare bedrivit, bedriver eller tidigare sålt och säjer liknande tjänster eller på annat sätt är att anse som närstående till sådan person är förbjudna att registrera sig på denna plattformen. Förbudet gäller både som representant för företag men även som privatperson. För att kunna göra undantag i enskilda fall ber vi dig kontakta vår avtalsavdelning (info@externa.se) för ett skriftligt godkännande innan registreringen slutförs.

Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Externa Competence AB.

Varumärke
Perfect system är varumärkes skyddat och varumärket får ej användas av annan part om så inte är skriftligen godkänt av Externa Competence AB

Kopiering av webplatsinnehåll och funktioner
Ingen som helst kopiering av innehåll eller funktioner i denna plattform är tillåtet och kommer att betraktas som stöld vilket innebär att polis och domstol kopplas in för att behandla eventuell brottsmisstanke.

Priser
Priser för våra tjänster anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms.

Leverans

Privatperson
Vid beställning som görs av privatperson laddas utbildningen upp direkt i kursanvändarens/beställarens utbildningsportal (som privatperson kan du endast göra beställningar åt dig själv).

Företag
Vid beställning som görs av företag samlas alla köpta utbildningar i företagsinloggningen under fliken ”ej tilldelade kurser” och administratören på företaget kan fritt tilldela kurserna till tidigare tillagda anställda.

Efter att en Kursen tilldelats en person går den ej att tilldela annan person
Efter att administratören tilldelat kursen kommer denna att synas i kursanvändarens inloggning under fliken ”Kurser” .

Att lägga till anställda görs enkelt direkt via förtegsinloggningen under fliken anställda. Du kan både lägga till befintliga användare genom att söka på personnummer eller e-post men du kan också registrera helt nya användare.

När du registrerar en ny användare måste du uppge användarens namn samt dennes personliga e-post och personnummer. Användaren får sedan ett mail från systemet där de godkänner att de blivit tillagda i systemet. För att kunna tilldela kursen måste användaren ha godkänt att de ska läggas till.

Obehörig registrering/beställning
Beställning eller registrering som görs i annan persons eller företags namn utan medgivande och behörighet polisanmäls.

Kunden ansvarar också själv för att det är rätt person som har tillgång till användaren vilket kan komma att kontrolleras vidare via stickprovskontroller där användaren kontaktas.

När du blivit registrerad som användare av annan person än dig själv (exempelvis) företagsadministratören ska du byta lösenord under fliken ”profil” första gången du loggar in för att förhindra obehörig åtkomst till din användare. Kunden/Beställaren ansvar själv för att de uppgifter som anges vid köp samt inloggningsuppgifter endast är tillgängligt för kunden själv.

Det är absolut förbjudet att låta annan än den registrerade få tillgång till inloggningsuppgifterna och den registrerades egna uppgifter.

Ångerrätt/öppet köp
Eftersom du köper en tjänst gäller inte den så kallade distanshandelslagen. När beställningen är genomförd och du fått tillgång till systemets tjänster ska ångerrätten vara att anse som förbrukad.

Ångerrätten gäller inte heller de tjänster som helt eller delvis ligger nere till följd av systemuppdateringar eller annan anledning som rimligen inte kunnat förutses och Externa Competence AB inom rimlig tid åtgärdat problemet.

Ångerrätten gäller inte heller om du köper fel utbildning, eller behöver byta deltagare på en utbildning.

Avbrott i tillhandahållandet
Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Externa Competence AB ges möjlighet att åtgärda detta. Externa

Competence AB har också rätt att temporärt avbryta tillhandahållandet av tjänsten om detta är nödvändigt för serverunderhåll, programförändringar, för förändring av tjänstens innehåll eller av annan liknande orsak.

Tjänstens funktion
Externa ansvarar inte för att plattformen fungerar på alla typer av enheter. Vid problem med hård-och mjukvara vill vi gärna att du kontaktar vår support så att dessa ges möjlighet att titta närmre på problemet och om möjligt finna en lösning.

Cookies
På vår hemsida används cookies för att möjliggöra förbättrad handel, kundservice och användarupplevelse.

En cookie är en textfil som innehåller information och som placeras i din webbläsare. Informationen vi får in använder vi för att samla information om våra besökares surfvanor på vår egen webbplats och i marknadsföringssyften. Den information vi använder för att se statistik samlas in anonymt och vi försöker aldrig identifiera våra besökare via coockies.

Om du fortsätter surfa på vår webbplats antar vi att du läst denna cookiepolicy och accepterar att vi använder din information i
enlighet med policyn.

Acceptera eller neka cookies
Du kan acceptera eller neka oss att placera cookies på din dator. Om du nekar så kommer vi inte att kunna se hur du använder webbplatsen, hur du hittade till oss eller om du är en återvändande besökare eller inte.

Utöver att neka oss från att placera cookies på din dator kan du också ändra inställningar i din webbläsare så att andra sajter nekas att använda cookies. Se gärna denna länk för mer information: http://www.youronlinechoices.eu/

Certifikat
De digitala Certifikaten laddas upp direkt efter avslutad kurs under fliken Certifikat.
Våra plastkort skickas automatiskt ut när fakturan är betald.

För att ett fysiskt certifikat ska var giltigt krävs det att certifikatet stämmer överens med det digitala certifikatet vilket kan kontrolleras längst ned på plattformens första sida genom att skriva in kortnumret uppe i certifikatets högra hörn

Kunden ansvarar själv för felaktiga uppgifter vid bokning som leder till felaktigt certifikat.

Förändring av uppgifter och utskick av nytt certifikat kostar 350kr + moms
Det nya certifikatet skickas ut efter att vi tagit emot er betalning 350kr + moms.

Tekniska förutsättningar
Tjänsterna kräver tillgång till telefon, dator eller surfplatta samt internet.

Kunskapskrav
Tjänsten förutsätter att användaren har internetvana.

Användningen av tjänsten förutsätter att administratören ser instruktionsvideon och följer instruktionerna.

Support
Alla support ärenden som inte tas upp i instruktionerna gällande våra tjänster är gratis och lämnas via telefon eller mail. (Observera att supporten endast gäller våra produkter och förutsätter att användaren först följt instruktionerna som lämnas i plattformen)

Force majeure
Vid uppkomst av brand, naturkatastrof, krig, terror attack eller annan händelse som anses påverka samhället i stort ska omständigheter anses utgöra skäl för ansvarsfrihet med avseende på försening av leverans och ersättning för alla eventuella konsekvenser av sådan försening.

Ansvar
Externa Competence AB ansvarar inte för skada som orsakas av att tjänsten ligger nere, Vi ansvarar inte för skador, indirekta skador, förlust eller utebliven vinst i kundens eller annans näringsverksamhet, följdskador samt anspråk från dessa eller annan part.

Externa Competence AB ansvarar endast för skador som täcks av Externa Competence AB företagsförsäkring.

Skulle Externas försäkringsgivare neka och omständigheterna säger det så är ansvaret begränsat till ett högsta belopp som motsvarar kundens inköpspris för den aktuella produkten eller tjänsten som Externa Competence AB tillhandahållit. (Ovan nämnda förutsättningar skall inte anses vara begränsande företagets ansvar enligt produktansvarslagen).

Kunden ansvarar själv för användningen av våra hr och arbetsmiljö-verktyg och att de används på rätt sätt. Kunden ansvarar vidare för att administrera och registrera sina egna användare och kurser samt följa upp användningen. Kunden ansvarar själv för att praktisk övning och maskinintroduktion för de maskiner som finns på arbetsplatsen genomförs i det fall arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer detta som krav, instruktioner skriftliga dokument för dokumentation och exempel på övningar finns att läsa och ladda ned i biblioteket. Externa kan erbjuda praktiska övningar på förfrågan(priser enligt offert) och i de fall kunden köpt praktiska övningar syns detta även på utbildningsbeviset. Externa ansvarar inte för följdskador som uppstått på grund av felaktig användning av systemet, felaktig förståelse av systemet eller liknande.
Systemet skall endast anses som ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet.
För en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats krävs kunskap, övning och instruktioner om hur riskerna förebyggs internt och externt. Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för att dennes och inhyrd personal har den kunskap som behövs föra att utföra arbetet och hur den dokumenteras och följs upp.

GDPR- Integritetspolicy
Vi vill vara transparenta i vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som händer med dina uppgifter och hur vi hanterar cookies på denna webbplats.

Inledning och syfte
Denna integritetspolicy beskriver hur Externa Competence AB samlar in, använder och lagrar Dina personuppgifter. Syftet med policyn är att säkerställa att Externa competence AB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Denna policy är tillämplig för Externa competence AB styrelseledamöter, medarbetare, kunder samt uppdragstagare som berörs av Externa Competence AB

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är: personnummer, namn, adresser, telefonnummer och e-mailadresser eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet. En identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas benämns ”registrerad”.

Vad är personuppgiftsbehandling?
Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling. Exempel på personuppgiftsbehandling är:

insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, läsning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering, radering eller förstöring.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Personuppgiftsansvarig
Externa Competence AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas till Externa Competence AB och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Externa Competence AB personuppgiftsbehandling
Externa Competence AB har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. Externa Competence AB kan även behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att Externa Competence AB inte behandlar dennes personuppgifter.

Personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, eventuella anhöriga, kontouppgifter, lönespecifikationer, uppgifter om arbetstid, frånvaro, uppgifter om riskanalyser, olyckor, tillbud, utbildningar, körtillstånd.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla våra kundavtal och ge åtkomst till våra hr och arbetsmiljöverktyg, tillhandahålla utbildningsintyg och fakturera kunden.

Personuppgifterna sparas så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter så länge det finns laglig grund. Idag arkiveras uppgifter om våra användare både som dokument i vårt arkiv och digitalt i vår användardatabas. Arkivet är låst och tillgången till det är begränsat till ett fåtal medarbetare. Det digitala arkivet är placerat på en säker och dedikerad server som endast administrativ personal har möjlighet att komma åt.

Uppgifternas ursprung
Uppgifterna kommer från den registrerade själv eller från arbetsgivare som fått godkännande av den anställde. Uppgifterna lämnas till oss vid avtals ingående eller under avtalsförhållandet.

Leverantörer och kunder
Externa Competence AB köper tjänster av leverantörer och levererar tjänster till kunder. Detta medför ett behov av att behandla leverantörernas och kundernas personuppgifter för att kunna göra utbetalningar och för att kontakta leverantörer så att samarbetet mellan Externa Competence AB och leverantörer/kunder ska löpa effektivt och smidigt. De personuppgifter som behandlas i förhållande till leverantörer/kunder är namn och kontaktuppgifter och för leverantörer/kunder som är fysiska personer även personnummer och betalningsinformation. Behandlingen är nödvändig för att Externa Competence AB ska kunna fullgöra sina leverantörs/kundavtal. Personuppgifterna sparas så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter så länge det finns laglig grund.

Personuppgiftsbiträde
Ett personuppgiftsbiträde är någon som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Externa Competence AB i sin verksamhet olika konsulter. I de fall Externa Competence AB anlitar ett personuppgiftsbiträde måste Externa Competence AB ingå ett skriftligt avtal med personuppgiftsbiträdet. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet bara får behandla personuppgifterna i enlighet med instruktionerna från Externa Competence AB och att biträdet måste vidta de
säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda uppgifterna.
Externa Competence AB kan enbart överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter till personuppgiftsbiträdet.
Personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas.

Vem lämnar Externa Competence AB ut personuppgifter till?
Externa Competence AB lämnar endast ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden, för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, ( om skyldighet till utlämnande följer av lag, om det behövs för att förhindra eller stoppa en överbelastningsattack eller liknande på Externa Competence AB:s IT-system.

Externa Competence AB kommer inte sälja Dina personuppgifter till tredje part.

Externa Competence AB kommer inte överföra Dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

E-post och ostrukturerade data
Externa Competence AB har en särskild IT-policy bland annat för behandling av personuppgifter i e-post och annan ostrukturerade data. För att Externa Competence AB ska kunna hantera e-post krävs en rättslig grund. Denna kan bestå i en pågående avtalsrelation eller i förhandlingar om ett avtal. Den kan också, efter en intresseavvägning, bestå i ett berättigat intresse för Externa Competence AB att hantera personuppgifter i e-posten eller att avsändaren uttryckligen samtyckt till att Externa Competence AB hanterar personuppgifter i e-posten.

Ändring av integritetspolicyn
Externa Competence AB har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn och det är kundens eller den registrerades ansvar att hålla sig uppdaterad. Externa Competence AB kommer att revidera integritetspolicyn på en årlig basis.

Rättigheter
Externa Competence AB ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Externa Competence AB kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Varje person som Externa Competence AB har registrerat personuppgifter om har rätt att begära:

Tillgång till sina personuppgifter
Detta innebär att en rätt för varje registrerad att begära ett registerutdrag över den behandling som Externa Competence AB genomför avseende personuppgifter. Vidare en rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Varje registrerad har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Det föreligger även en rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från den registrerade samt den
förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller hur denna period fastställs. Varje registrerad har vidare rätt att i registerutdraget få information om sina övriga rättigheter enligt denna punkt.

Rättelse av personuppgifter
Externa Competence AB kommer på begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga personuppgifter vi behandlar.

Radering av sina personuppgifter
Varje registrerad har rätt att begära att personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav som hindrar Externa Competence AB från att radera personuppgifter, exempelvis i bokförings- och skattelagstiftning. Externa Competence AB kommer då att avsluta all annan behandling av personuppgifter.

Begränsning av behandling
Detta innebär att personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. En registrerad kan bland annat begära begränsning om den registrerade anser att de uppgifter Externa Competence AB behandlar om den registrerade är felaktiga och rättelse har begärts enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Externa Competence AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken uppgifterna har lämnats enligt punkt 7 ovan om eventuella rättelser, radering av och begränsning av personuppgifter.

Varje registrerad har rätt till dataportabilitet.
Detta innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra registrerades personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Varje registrerad har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av sina personuppgifter till Datainspektionen.

Hantering vid säkerhetsincidenter
Exempel på säkerhetsincidenter är obehörig åtkomst eller annan otillåten påverkan avseende personuppgifterna stöld, förlust, bortglömd dator, tappad dator och tappat USB minne. Säkerhetsincidenter som berör personuppgifter som behandlas av Externa Competence AB ska utan dröjsmål rapporteras i enlighet med kontaktinformationen nedan. Efter risk- och konsekvensanalys ska nödvändiga åtgärder för att minimera negativa effekter av incidenten vidtas. Vidare ska det göras en bedömning av om säkerhetsincidenten ska rapporteras till Datainspektionen vilket i så fall ska ske inom 72 timmar.

Kontaktinformation
Vid frågor om Externa Competence AB:s integritetspolicy eller behandling av Dina personuppgifter eller om Du vill begära ett registerutdrag är Du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig Sebastian Andersson hos Externa Competence
AB. E-mail: info(a)externa.se

Samtycke
Genom att klicka i rutan ”jag har läst vilkor och policy” vid registrering godkänner du som användare annvändareavtalet i sin helhet och att Externa Competence AB behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående