Försäkringar

Itex Rental förmedlar en hyrförsäkring som vi erbjuder alla våra hyrkunder för att Du inte skall få problem vid eventuell skadehändelse.

Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, inbrott och vattenskador eller andra skadehändelser som Du inte har räknat med.

Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras samt att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt. Exempel på rimliga säkerhetsåtgärder är att egendom ska låsas in i lokal eller inhägnad eller låsas fast så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas.

Polisanmälan skall alltid begäras. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande.

Premie och självrisk
När Du hyr maskiner och utrustning hos oss tecknar du vår hyresförsäkring till 5 % av hyresbeloppet.

Försäkringen täcker skada upp till 5.000.000 kronor av värdet för hyresobjektet.

– Vid maskinskada är självrisken 0,5 prisbasbelopp.
– Om skadevärdet är mindre än 100.000 kronor är självrisken 0,1 basbelopp.
– Om skadevärdet är mer än 100.000 kronor är självrisken 0,2 basbelopp.
– Egendomsskada orsakad av konsument är självrisken 4 000 kronor.

Prisbasbelopp 2016: 44.300 kronor.

Vid skada så gäller följande
Kontakta oss omgående för skadeblankett som Du också finner via länken till nedan.
När Du lämnar in skadeanmälan skall polisanmälan bifogas.

Observera att hyra debiteras tills skadeanmälan inlämnats. Adressen hittar du på hyreskontraktet.

Ladda ner
PDF Försäkringsvillkor
PDF Skadeanmälan Itex Rental AB